Consiliul local al municipiului Constanța convocat în ședință ordinară, în data de 27 iunie

662
Consiliul local al municipiului Constanța convocat în ședință ordinară, în data de 27 iunie - primariaconstanta1685040391-1718970235.jpeg

Articole de la același autor

Edilul Vergil Chițac a convocat consilierii locali în şedinţă ordinară, joi, 27.06.2024, la ora 1400. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Depunerea jurământului de către doamna Dina Daniela;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 267/2024 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe semestrul II al anului 2023 și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

4. Proiect de hotărâre nr. 259/2024 pentru modificarea HCL nr. 68/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 260/2024 pentru modificarea HCL nr. 494/2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare a intersecției B-dului Mamaia cu B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

6. Proiect de hotărâre nr. 261/2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investiții “Amenajare PIAȚĂ URBANĂ GARA CONSTANȚA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER – INVESTIȚIE REALIZATĂ ETAPIZAT”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

7. Proiect de hotărâre nr. 275/2024 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru anul 2023 – semestrul II și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor societății Confort Urban S.R.L. în anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

8. Proiect de hotărâre nr. 263/2024 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, normele financiare, organigrama, statul de funcții și grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

9. Proiect de hotărâre nr. 272/2024 privind aprobarea planului de administrare în integralitate cu ambele componente (managerială și de administrare) al societății CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

10. Proiect de hotărâre nr. 264/2024 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza Legii nr. 114/1996, situată în municipiul Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et.II, ap.19;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

11. Proiect de hotărâre nr. 256/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., destinate închirierii fără licitație publică;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

12. Proiect de hotărâre nr. 257/2024 privind modificarea componenței Comisiei de fond locativ și repartizare a spațiilor de locuit aprobată prin HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

13. Proiect de hotărâre nr. 258/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

14. Proiect de hotărâre nr. 269/2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pasaj rutier denivelat la intersecția bulevardului Tomis cu bulevardul Aurel Vlaicu”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1

15. Proiect de hotărâre nr. 270/2024 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă noi – 6 locații”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

16. Proiect de hotărâre nr. 271/2024 privind aprobarea planului de acțiuni/lucrărilor de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre nr. 262/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

18. Proiect de hotărâre nr. 254/2024 privind alipirea imobilului – teren situat în municipiul Constanța, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4C, lot 1 și lot 2 și a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 100, lot 1, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

19. Proiect de hotărâre nr. 265/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă pentru imobilul apartament nr. 1 identificat cu număr cadastral 203762-C1-U6, înscris în cartea funciară nr. 203762-C1-U6, situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 69, sc. A, et. 1, în favoarea numiților Istode Flavian-Gabriel, Istode Ana-Laura;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

20. Proiect de hotărâre nr. 255/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă pentru imobilul apartament nr. 23 identificat cu număr cadastral 201160-C1-U50, înscris în cartea funciară nr. 201160-C1-U50, situat în municipiul Constanța, str. Piața Ovidiu nr. 14, bl. B, sc. B, et. 2, în favoarea numitului Vincă Mihai Adrian;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

21. Proiect de hotărâre nr. 273/2024 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

22. Proiect de hotărâre nr. 268/2024 pentru modificarea HCL nr. 197/2024 privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 933 mp situat în municipiul Constanța, strada Griviței nr. 44, din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul privat al statului în vederea constituirii unui drept de administrare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

23. Proiect de hotărâre nr. 274/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

24. Proiect de hotărâre nr. 276/2024 pentru modificarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

25. Proiect de hotărâre nr. 253/2024 privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 30 aprilie 2015, astfel cum a fost modificat și reafirmat în data de 06 noiembrie 2018, și ulterior modificat și reafirmat în data de în data de 18 noiembrie 2022, încheiat între Județul Constanța, Municipiul Constanța, RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre nr. 201/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Farului, str. Salcâmilor și limite cadastrale, inițiator Drăgan Marian;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

27. Proiect de hotărâre nr. 250/2024 pentru modificarea HCL nr. 261/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată de șoseaua Mangaliei la vest, bd. 1 Mai la est, str. Frigului la sud și str. dr. Marcovici la nord, zona studiată în suprafață de 90806,30mp, inițiator societatea Poliplast Conf SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2

28. Proiect de hotărare nr. 251/2024 privind prelungirea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 289/2019;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2

29. Proiect de hotărâre nr. 266/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teitoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Verde și limite cadastrale, inițiator societatea Comtrans SA;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

30. Proiect de hotărâre nr. 277/2024 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

31. Proiect de hotărâre nr. 252/2024 privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5516 secunde