Candidații la funcția de director pot cere anonimizarea datelor

2271
Candidații la funcția de director pot cere anonimizarea datelor - fondconcursdirectori-1628623122.jpg
A dispărut orice urmă de incertitudine cu privire la organizarea, anul acesta, a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, odată cu publicarea, marți, în Monitorul Oficial 771 bis a Metodologiei care se întinde pe 60 de pagini cu tot cu cele 11 anexe. Iar primul termen din calendarul acestui concurs este chiar a doua zi de școală – marți, 14 septembrie, când va fi anunțat concursul prin publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul, dar mai ales a bibliografiei.

De asemenea, tot pe 14 septembrie se vor constitui comisia națională, comisiile de organizare la nivel județean și comisiile de evaluare a documentelor de înscriere. Inspectoratul Școlar Județean Constanța va avea de alcătuit nu mai puțin de patru comisii, și anume: Comisia de organizare a concursului, Comisia de evaluare a probei scrise, Comisia de evaluare a probei de interviu și Comisia de soluționare a contestațiilor.

Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor de concurs se încheie cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă a concursului. În cererea de înscriere la concurs candidatul poate solicita anonimizarea datelor cu caracter personal la afișarea listelor de candidați înscriși, listei rezultatelor la proba scrisă, listei rezultatelor la proba de evaluare a interviului și a listei cuprinzând rezultatele finale.

Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se înregistrează audio-video. Fișierele rezultate se înregistrează pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) și se arhivează alături de celelalte documente de concurs.

Cu nota 7 de la proba scrisă se promovează la interviu

Potrivit calendarului, în perioada 27-29 septembrie are loc evaluarea dosarelor de înscriere, iar pe 30 septembrie vor fi afișate listele candidaților admiși la evaluarea dosarelor. Urmează apoi o etapă de remediere a erorilor, de contestații la evaluarea dosarelor, pe 1 octombrie. În perioada 4-6 octombrie are loc remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere, iar pe 7 octombrie afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

Proba scrisă

Are loc pe 15 octombrie, va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional, respectiv capacități cognitive și competențe de management și leadership.

Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală. Este declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Proba de interviu

Va debuta din data de 15 noiembrie și se va încheia pe 8 decembrie

Interviul are durata de 60 de minute pentru fiecare candidat. Se vor evalua: abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează; precum și competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.

Dacă, în urma aplicării metodei de calcul, nu se poate constitui media, președintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este însoțită de înregistrarea audio-video a probei și de borderourile de notare.

Criterii de departajare

Iată care sunt criteriile de departajare în cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, în ordine:

• Punctajul la proba de interviu. Este declarat „reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.

• Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat „reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.

• Gradul didactic. Este declarat „reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Numirea, ca urmare a promovării concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor se realizează prin ordin al ministrului educației pentru o perioadă de 4 ani. Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat/Palatului Național al Copiilor, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție, dacă pe perioada mandatului a obținut calificativul „nesatisfăcător“ în urma evaluării anuale, în urma unei inspecții de evaluare instituțională sau a unei inspecții care vizează aspecte de management.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.1778 secunde