TITULARIZARE 2013/Iată actele necesare pentru înscriere

4048
TITULARIZARE 2013/Iată actele necesare pentru înscriere - titularizare-1368006478.jpg

Articole de la același autor

Începând de astăzi și până pe 17 mai, între orele 9-16, candidații care vor să concureze la Titularizarea 2013 vor trebui să depună următoarele acte în cele șapte centre de concurs: în copie legalizată 1) Actele de studii, foaia matricolă și certificatul profesional (ultimul pentru absolvenții 

liceului pedagogic) Notă: Absolvenții promoției 2013 vor prezenta copia legalizată a adeverinței de la instituția de învățământ superior / postliceal / mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății / școlii postliceale / liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic b) în copie certificată "conform cu originalul" de directorul unității la care

candidatul funcționează în anul școlar 2012-2013 2) Certificatele de obținere a gradelor didactice 3) Certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) 4) Actul de titularizare în învățământ (dacă e cazul) 5) Decizia inspectoratului școlar / a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă e cazul) 6) Fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul 7) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă e cazul) 8) Carnetul de muncă și / sau fila corespunzătoare din registrul general de evidență a

salariaților Notă: Candidații care nu ocupă niciun post în anul școlar 2012-2013 vor prezenta actele în original și copii simple, care vor fi certificate de președintele centrului de concurs. c) în original 9) Avizul medical din care să rezulte că solicitantul este apt(ă) să predea în învățământ 10) Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală d) numai pentru titulari 11) Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care solicitantul este titular din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii certificate "conform cu originalul" ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 (dacă e cazul).

Notă: Actele se vor depune în această ordine într-un dosar de carton cu șină, fără folii de plastic.

Pe dosar se va scrie numele candidatului și disciplina de concurs. Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5273 secunde