Cum puteți să primiți pensie pe caz de boală

11916
Cum puteți să primiți pensie pe caz de boală - pensionareboala-1341162478.jpg
Uneori, din anumite motive medicale, o persoană nu mai poate să muncească. Poate fi vorba despre un accident de muncă sau o boală profesională, anumite maladii cronice grave sau boli obișnuite și accidente care nu au legătură cu munca. În funcție de gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea poate fi de gradul întâi, adică pierderea totală a capacității de muncă și a ca-pacității de autoîngrijire, de gradul al doilea - caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, dar păstrarea capacității de autoîngrijire și de gradul al treilea, adică pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult ju-mătate din timpul normal de muncă. Dacă vă hotărâți să solicitați pensionarea pe caz de boală veți fi evaluați de o comisie medicală desemnată de Casa Județeană de Pensii Publice. Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei de pensii, în funcție de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.Stagiu minim de cotizare pentru boli obișnuitePersoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta. Astfel, până la vârsta de 20 de ani, stagiul minim este de 1 an, între 20 și 23 de ani, este de 2 ani, după care crește astfel încât între 37 și 41 de ani stagiul minim prevăzut este de 14 ani, între 45 și 49 de ani este de 20 de ani, între 57 și 60 de ani este de 26 de ani, iar peste 60 de ani este de 27 de ani. Evaluare periodicăCuantumul pensiei de invaliditate se calculează prin înmul-țirea punctajului acordat prin decizia pentru pensia de inva-liditate cu valoarea punctului de pensie. În funcție de afecțiune, pensionații pe caz de boală sunt supuși revizuirii medicale la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare. Nepre-zentarea la control, din anumite motive, atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei programării.Ce trebuie să conțină dosarul Dosarul pentru acordarea pensiei de invaliditate trebuie să conțină: cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate; decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale; adeverința din care să rezulte încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia (unde este cazul); carnetul de muncă (original și copie); carnetul de asigurări sociale (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate, livretul militar (original și copie); diploma de studii (original și copie) și foaia matricolă (original și copie) sau adeverința din care să rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolviți la zi, precum și certificare absolvirii acestora; pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de în-vățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român; adeverința privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite, dovada certificării stagiului de cotizare; dovada calității de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret Lege nr. 118/1990 (certificat de luptător și brevet) și procura specială pentru mandatar (unde este cazul).

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0223 secunde