Oil Terminal - scena unei tragi-comedii regizate de Ministerul Energiei

1015
1
Oil Terminal - scena unei tragi-comedii  regizate de Ministerul Energiei - oilterminal28-1480258180.jpg
Compania Oil Terminal este, de mai mulți ani, scena unei tragi-comedii. Gășești în ea toate ingredientele unui spectacol shakespearian: intrigă, crize, răsturnări de situație, personaje rele și bune, Justiția pământească și corul antic. 


Întâmplările acestei povești au la bază conflictul dintre "forțele binelui" (care vor să pună în aplicare prevederile legii ce obligă compania Oil Terminal să își majoreze capitalul social cu valoarea terenurilor intrate în proprietatea statului) și "forțele răului" (care se opun majorării capitalului social, investițiilor și vor să câștige cât mai mulți bani în dauna viitorului companiei). 


În prezent, intriga se țese în jurul consiliului de administrație numit de Ministerul Energiei, contestat de mai multe personaje individuale și colective - acționari minoritari și sindicat - prin diferite mijloace: scrisori închise și deschise, sesizări, contestații, acțiuni în justiție și acțiuni de protest. În episodul precedent, "forțele binelui" au pus la îndoială legitimitatea consiliului de administrație, arătând că niciunul dintre administratori nu are contract de mandat, așa cum prevede Legea nr. 111/2016 privind guvernanța corporativă. A urmat episodul din data de 21 noiembrie 2016, când adunarea generală a acționarilor a aprobat modelul contractului de mandat propus de Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar. Să amintim, în paranteză, că sindicatul, care joacă rolul "corului antic", susține că ministrul Energiei ar fi de partea "forțelor răului". 


Studiind "scenariul piesei", se constată că respectivul contract de mandat diferă în multe privințe de prevederile exprese ale HG nr. 77/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De altfel, această hotărâre de guvern nu este nici măcar amintită în preambulul contractu-lui de mandat, ceea ce demonstrează că Ministerul Energiei pur și simplu o ignoră.


Iată, spre exemplu, când se referă la "obiectul mandatului", HG nr. 77/2016 precizează: "Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile."


Respectiva prevedere apare denaturată și ciuntită în contractul de mandat propus de Ministerul Energiei și aprobat de acți-onariatul companiei, fiind formulată astfel: "În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru ad-ministrarea bunurilor societății în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin actul constitutiv și prin prezentul contract de mandat." 


Sare în ochi faptul că a fost omisă obligația administratorului de a îndeplini actele ce îi sunt conferite "prin reglementările legale aplicabile". Or, una dintre aceste obligații legale a consiliului de administrație este tocmai realizarea majorării capitalului social al Oil Terminal, prin aport în natură cu terenurile aflate în proprietatea statului.


Faptul că Ministerul Energiei a propus, iar acționariatul în frunte cu acest minister a aprobat un contract de mandat ce se abate de la prevederile HG nr. 77/2016, este de înțeles, având în vedere, intrigile care se țes în tragi-comedia de la Oil Terminal, pentru a împiedica majorarea de capital. Dar aceasta nu înseamnă că Justiția n-ar putea să intervină la un moment dat și să ceară respectarea hotărârii de guvern.


"Forțele binelui" consideră că, în forma actuală, contractul de mandat nu poate fi semnat și că va fi atacat de micii acționari în justiție. Pe de altă parte, chiar dacă nu respectă HG nr. 77/2016, el trebuie com-pletat cu strategia de dezvoltare a între-prinderii, precum și cu indicatorii de per-formanță financiari și nefinanciari, care vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară sau cu acționariatul.


Acesta este un nou moment important al intrigii. Se știe că, până acum, adminis-tratorii întreprinderilor publice aveau de îndeplinit doar indicatori financiari, în funcție de care li se calculau beneficiile. Din acest motiv, conducerile corporatiste din mai toate unitățile publice au recurs la metoda cea mai simplă de creștere a profitului: redu-cerea cheltuielilor, prin stoparea investițiilor și neglijarea lucrărilor de întreținere și reparații. După cum vă dați seama este o metodă sinucigașă pentru orice companie. Legea spune că, de-acum înainte, "scenariul" trebuie modificat, astfel încât "forțele răului" să nu mai pună în pericol prezentul și viitorul întreprinderilor publice, de dragul "vițelului de aur". Iar acest lucru se poate face doar prin realizarea unui echilibru între indicatorii financiari și cei nefinanciari. Conceptul "indicator nefinaciar" este nou în practica instituțională din România. Mă aștept ca "forțele răului" să nu-l înțeleagă sau să se prefacă a nu-l înțelege. De aceea, voi recurge la o exemplificare. 


În cazul companiei Oil Terminal, în rândul indicatorilor nefinanciari ar trebui incluși următorii:
- creșterea contribuției companiei la securitatea energetică a țării, prin atragerea unor volume mai mari de țiței. 
- creșterea contribuției companiei la derularea exporturilor și importurilor economiei naționale și ale țărilor vecine;
- creșterea gradului de securitate a instalațiilor, astfel încât să se elimine riscul de poluare, explozie și incendiu;
- creșterea calității serviciilor, prin oferirea unor rate mai mari de încărcare - descărcare a navelor, asigurarea condițiilor de separare a produselor, de curățare a spațiilor de depozitare și eliminarea riscului de contaminare;
- creșterea gradului de automatizare a instalațiilor, asigurarea controlului de la distanță a acestora și gestionarea printr-un sistem informatic integrat;
- scoaterea depozitelor de petrol, produse petroliere și chimice în afara municipiului Constanța, pentru a elimina pericolul unei catastrofe în centrul orașului.
Toate acestea presupun investiții, costuri. "Forțele răului" trebuie obligate să se gân-dească nu doar la propriile lor buzunare, cât mai ales la viitorul companiei Oil Terminal, al economiei județene și naționale, dar mai ales la securitatea populației și a mediului.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2956 secunde