LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

352
LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară - fondsedinta1656095181-1656493574.jpg
Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, i-a convocat în şedinţă ordinară pe consilierii locali, astăzi, de la ora 12:00. Pe ordinea de zi se află 45 de proiecte de hotărâre, iar pe ordinea de zi suplimentară mai sunt 3. La şedinţă sunt prezenţi un număr de 26 de consilieri locali.


Primarul Vergil Chiţac doreşte să retragă de pe ordinea de zi proiectul cu numărul 17. 


Dumitru Caragheorghe le-a solicitat liderilor de grup PSD şi PNL să îşi exprime punctul de vedere cu privire la desfăşurarea şedinţelor. Mai exact, USR vrea ca şedinţele să se desfăşoare în format fizic. Liderul grupului PSD, Costin Răsăuţeanu, a spus că este de acord cu desfăşurarea şedinţelor în format fizic.


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.05.2022
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.05.2022
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2022
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli alS.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice , faza de documentațiede avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. Soveja/Zorelelor și sensul giratoriu Pescărie intersecție cu Aleea Studenților”
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societății Termoficare Constanța SRL
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație 
al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători – panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 425/2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori”
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța”
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune nr. 70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi şi 7 abţineri

17. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea programului social ”Să ajutăm împreună”
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 6 abţineri.

19. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul Constanța la unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanță/asistență juridicăși reprezentare, conform Legii nr. 51/1995,în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL
Dumitru Caraghoerghe: "În luna decembrie a anului trecut USR a depus un proiect privind încetarea valabilităţii PUZ Mamaia şi PUZ Palazu Mare pentru că am sesizat multe ilegalităţi. Noi nu putem fi de acord cu acest proiect. În lipsa unor reglementări vizavi de aceste cartiere nu facem decât să demarăm haosul urbanistic"
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 7 împotrivă.


22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, delimitat de bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator Building Project & Plans SRL (fostă New Home Construct SA)
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 312/2020
Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţinere.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Euroțiglă SRL
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL
Proiectul nu a trecut. Au fost 8 voturi împotrivă, 8 pentru şi 10 abţineri.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hale de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hală de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Industrială, str. Depozitelor și limite cadastrale, inițiator Silk Route Shipping SRL
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 202/2020
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru, unul împotrivă şi 7 abţineri.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente, zona Campus universitar, Baza nautică lac Siutghiol, investitor CERONAV
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafață de 1100 mp situat în Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în vederea edificării unui lăcaș de cult
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240/2022 privind aprobarea scoaterii din fucţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 110183/25.05.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel/Restaurant Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.12.2011
Proiectul nu a trecut. Au fost 7 voturi pentru, 10 împotrivă şi 9 abţineri.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Constanța
Propunerile sunt următoarele: Din partea PNL - Mihaela Andrei, din partea USR - Florin Cocargeanu şi din partea PSD - Claudia Dobre. Din partea ONG-urilor sunt Andrei Coşuleanu, Elena Coandă, Valentin Ispas şi Victor Maxim.
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța, în contextul Covid-19”
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Director financiar contabil - Teodor Popa şi Romeo Stavăr Vergea, Director medical - Adriana Argjirescu şi Cătălin Iacob, Soluţionarea Contestaţiilor - Alexandru Nazâru, Cătălin Iacob şi Director medical - Mihaela andrei şi Stavăr Vergea Romeo.
Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru


43. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.
Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.


44. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.

45. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Ordinea de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-construire structură de primire turistică şi alimentaţie publică, restaurant Albatros, staţiunea Mamaia, investitor Crescendo LCL SRL


2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanţa către societatea Termoficare Constanţa SRL


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea terenului cu numărul cadastral 245801 din domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Constanţa


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5055 secunde