LIVE Text / Consiliul Judeţean Constanţa, convocat ACUM în şedinţă ordinară

270
În aceste momente a început şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa, care se desfăşoară în „Sala Remus opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.
În sală sunt 33 de consilieri județeni!


Pe ordinea de zi se află nu mai puţin de 25 de proiecte care urmează să fie dezbătute şi apoi votate de către aleşii judeţeni. Iată care sunt acestea:


1. Proiect de hotărâre nr.76/07.03.2022 privind Organigrama și Statul de funcții pentru Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi a trecut cu 27 de voturi pentru si 6 abțineri.


2. Proiect de hotărâre nr.77/10.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 27 de voturi pentru și 6 abțineri


3. Proiect de hotărâre nr.78/14.03.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


4. Proiect de hotărâre nr.79/15.03.2022 privind închirierea prin licitație pubică a spaţiului comercial în suprafaţă utilă de 39,60 mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța – intrare vizitatori.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


5. Proiect de hotărâre nr.80/15.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.52 din 28.01.2022 cu un post permanent de pază,(24 ore/zi) la imobilul în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în municipiul Constanța, Aleea Portului Nou nr.6, județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numarul 5 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


6. Proiect de hotărâre nr.81/15.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numarul 6 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


7. Proiect de hotărâre nr.82/16.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.39/2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea „Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nufărului nr.3, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 7 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


8. Proiect de hotărâre nr.83/16.03.2022 privind împuternicirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei" Constanţa pentru încheiere/adiționare contracte de închiriere și adiționare contracte de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004 pentru cabinetele medicale, proprietate privată a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 8 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru
9. Proiect de hotărâre nr.84/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui teren, proprietate publică a Comunei Nicolae Bălcescu, din domeniul public al UAT Nicolae Bălcescu în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 9 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


10. Proiect de hotărâre nr.85/16.03.2022 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul numărul 10 a fost aprobat cu 29 de voturi pentru si 4 abțineri


11. Proiect de hotărârea nr.86/16.03.2022 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2022 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în calitate de operator, în relația cu Județul Constanța- Consiliul Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 11 a fost aprobat cu 27 de voturi pentru si 6 abțineri


12. Proiect de Hotărâre nr. 87/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 12 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru
13. Proiect de hotărâre nr. 88/18.03.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Constanța, asupra construcțiilor (grupuri sanitare), în suprafață de 7 mp și 8 mp, situate în Bd. Tomis, nr.145, municipiul Constanța, județul Constanța și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 13 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


14. Proiect de hotărâre nr.89/18.03.2022 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean în calitate de membru în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


La punctul cu nr. 14 propunerea este din partea PSD Adriana Gheorghe și din partea PNL Stelică Patriciu. USR nu are nicio propunere.


15. Proiect de hotărâre nr.95/22.03.2022 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 15 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


16. Proiect de hotărâre nr.90/18.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 16 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


17. Proiect de hotărâre nr.91/21.03.2022 privind modificarea și completarea anexelor Hotărârea Consiliului Județean nr.304/2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și privată a județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului SC Raja SA- anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numarul 17 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


18. Proiect de hotărâre nr.92/21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numarul 18 a fost aprobat cu 31 de voturi pentru si 2 abtineri


19. Proiect de hotărâre nr.93/21.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța"Teodor T. Burada".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numarul 19 a fost aprobat cu 31 dr voturi pentru si 2 abtineri


20. Proiect de hotărâre nr.94/22.03.2022 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 20 a fost aprobat cu 29 de voturi pentru și 4 împotrivă


21. Proiect de hotărâre nr.96/23.03.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul de hotărâre cu numărul 21 a fost aprobat cu 4 voturi împotrivă, 4 abțineri și 23 de voturi pentru


22. Proiect de hotărâre nr.97/23.03.2022 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța în vederea elaborării strategiei privind identificarea de amplasamente fezabile și a evaluării costurilor de derulare a unei investiții finanțată din fonduri europene în legătură cu Proiectul „Puncte de debarcare (porturi pescărești) la Marea Neagră și la Dunăre”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul cu numărul 22 a fost aprobat cu 29 de voturi pentru si 4 voturi împotrivă


23. Proiect de hotărâre nr.98/23.03.2022 privind transmiterea unei solicitări Consiliului Local al Orașului Ovidiu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al UAT Orașul Ovidiu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului-Fazarea Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța", cod SMIS 2014+110880.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Proiectul de hotărâre cu numărul 23 a fost aprobat cu 33 de voturi pentru


24. Proiect de hotărâre nr.99/23.03.2022 privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


La proiectul 24 este vorba despre un spațiu identificat pentru comandamentul ISU în fostul sediu al BCR de la gară. 


Proiect privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.


Proiectul 24 a fost aprobat cu 32 de voturi pentru si unul împotriva


25. Proiect de hotărâre nr.100/24.03.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Se revine la proiectul cu numărul 14 pentru a se vota. Adriana Gheorghe de la PSD a obținut 33 voturi în timp ce Stelica Patriciu 22 de voturi.


Proiectul cu numărul 25 a fost retras de pe ordinea de zi.
Ședinta a fost declarată închisă.
Mihai Lupu: "Ne axăm foarte mult pe domeniul sănătății. Este foarte important să facem drumuri județene pentru ca pacienții din toate localitățile din județ să poată să ajungă într-un timp cât mai rapid la spital. Trebuie să vă spun că avem nevoie de un spital nou. Nu putem să mai folosim acest spital prea mult timp. Clădirea este foarte veche. Orice clădire care va fi închiriată va trebui să îndeplinească o serie de condiții. Nu stăm degeaba. Vom merge până la angajarea unui credit dacă va fi cazul pentru a ne îndeplini obiectivul de care v-am spus mai sus. Nu știm exact la ce sumă ne referim. Dacă cineva ne spune azi un preț, înseamnă că este cel mai mare predicator. Legat de demisia domnului Bîlbă am să fac o serie de precizări. Este voința domnului Bîlbă dacă vrea să mai rămână la Delfinariu. Avem un proiect care începe să prindă contur. Vorbim despre finalizarea bazinului si nu uitați că mai avem în plan acvariul."


Pagina a fost generata in 0.524 secunde